Hân oan 'e muorre

"Moaie rigels en fernimstige wurdkombinaasjes"

Mogelijk op termijn beschikbaar

Gearfetting

2002 Hân oan 'e muorre. Gedichten.Utjouwerij Frysk en Frij

De bondel is ferdield yn trije skiften sûnder namme.

 "De dichter hantearret it ark profesjoneel, moaie rigels en fernimstige wurdkombinaasjes, mar de dichter sit sels te min yn dy wurden en rigels." Tjerk Veenstra/ Friesch Dagblad.

ISBN Sides
90-73554-69-1 96
Útjouwer Jier
Frysk en Frij 2002