It bern dat oer it wetter blaast.

"in lûd dat my de earen iepenet"

Mogelijk op termijn beschikbaar

Gearfetting

2007 It bern dat oer it wetter blaast. Dichtbondel. Friese Pers Boekerij.

In bondel yn sân skiften. Utgongspunt is it "Oergelok" dat neffens Imre Kertész de grûnslach is fan alles dat der fan it begin ôf is.

"De poëzy fan Aggie van der Meer is moai ritmysk en dimmen lêzen, in lûd dat my de earen iepenet, my by de hân krijt en meifiert in frjemdte yn dy't tagelyk frjemd is en hiem." Harmen Wind/ L.C.    

ISBN Sides
978 90 330 0624 1 0
Útjouwer Jier
Frysk en Frij / Elikser 2007