Tei-iizzje / Lok-azen

Frysk-Nederlândske gedichten

Gearfetting

Gedichten oer utdaging, ferlieding en ferlies.

Resinsje Eppie Dam Leeuwarder Courant
 

It Al en het Geen

In streekrjochte baan
fjouwer kaën
fjouwer koppen
noardoan
net troch lust
net troch idelens beweegd
dei net en nacht net
opnommen yn it Al en het Geen
folslein
oars net as dat

wie it in idee
in nagelnije gedachte
opkommen, loslitten
skearend lâns har wjukken
oars net as dat?

net witte wêrom't
der even gjin grûn is
gjin fiergesicht inkeld einleas útdijende loften
langstme reitsjend oan langstme
der net mear is as dat.

 

ISBN Sides
978-90-79432-81-3 65
Útjouwer Jier
Uitgeverij De Contrabas Utrecht & Leeuwarden 2014