Wachtsje op it daagjen

"In prachtige bondel dy’t optilt fan de lyryske fynsten"

Mogelijk op termijn beschikbaar

Gearfetting

2004 Wachtsje op it daagjen. Gedichten. Utjouwerij Frysk en Frij

Dichtbondel yn seis skiften.

"In prachtige bondel dy't optilt fan de lyryske fynsten dy't nettsjinsteande it grutte ferskil tusken de earste syklus en de oare parten, de yndruk makket fan in hechte ienheid. Har maatskippijkrityske hâlding hat se net opjûn, mar se is der wol - en poerbêst - yn slagge om har fersen yntimer te meitsjen, om de lêzer, mear as foarhinne yn 'e betsjoening te bringen fan it inkelde wurd, de inkelde rigel, de poëtyske gedachte." Abe de Vries. 

ISBN Sides
90-73554-97-7 72
Útjouwer Jier
Frysk en Frij 2004