In moaie dei yn ‘e hjerst

"Twee novellen die de lezer aan het denken zetten over belangrijke vragen van het leven"

Gearfetting

In frou sjocht werom op har libben. Sels fynt se it net sa seldsum  wat se allegear meimakke hat, mar neffens buorman meie yn alle gefallen de nuveraardige dingen dy't yn har holle omgean, net ferlern reitsje.

"In prachtboek. It slagget Aggie van der Meer ( om it libben fan de haadpersoan) sûnder sentimint en mei humor sa te beskriuwen dat de lêzer mar kwalik ôfskie fan de frou nimme kin."
(Doeke Sijens, Leeuwarder Courant).

"Twee novellen die de lezer aan het denken zetten over belangrijke vragen van het leven. Geschreven in de al eerder geroemde rijke stijl van deze auteur, levert het een prachtboek op."
(Jelle van der Meulen, Tresoar en Bibliotheken).

 "Van der Meer, de grand old lady fan de Fryske literatuer, hat de taal net sasear nedich om in ferhaal te fertellen, it ferhaal is in optelsom fan nuanses dy't it wurd bewurkmasterje kin."
(Jaap Krol, Friesch Dagblad.)

 

ISBN Sides
0 0
Útjouwer Jier
Frysk en Frij / Elikser 2012