Lytse roman van Jon Fels

"Mar mirakels it is in masterwurkje"

Mogelijk op termijn beschikbaar

Gearfetting

2002 Lytse Roman fan Jon Fels. Roman. Utjouwerij Frysk en Frij

In boek dêr't yn de omjouwing fan in lytse mienskip trije minsken in haadrol yn spylje: in mem, har 'njoggenjierrige soan Jon en in pedofile man.

"In boek mei as ien fan de tema's pedofily. Ik tocht,dat kin allinnich mar in draak fan in boek wurde. Mar mirakels it is in konsintrearre masterwurkje. It is skreaun yn in mearke-achtige styl." Eric Hoekstra/ Farsk.

ISBN Sides
90-73554-80-2 128
Útjouwer Jier
Frysk en Frij 2002