Oerfeart

"prachtige poëtyske en direkte styl"

Gearfetting

2006 Oerfeart. Historise famyljeroman. Utjouwerij Frysk en Frij.

2011 Tweede druk. Uitgeverij Frysk en Frij / Elikser

 Yn it âlde hûs fan 1619 dêr't de skriuwster berne is fiert se petearen mei har heal-joadse foarfaar, dy't it hûs yn 1860 kocht fan it Roomse Earmbestjoer en mei har dútse beppe dy't der sûnt har trouwen wenne. De roman beskriuwt de famyljeskiednis fan 1700 ôf, it jier dat Joadse foarâlden fan Dútslân út nei Grinslân lutsen yn de hope it dêr better te krijen.  

"In moai boek. De prachtige poëtyske en direkte styl soarget foar trochlêzen as it wat dreger wurdt. Fierder sjocht men de trije gesprekspartners libben foar jin en lit de skriuwster har net ferliede ta in "Back to the future."  Jetske Bilker/ L.C.

ISBN Sides
2e druk: 978-90-8566-014-9 0
Útjouwer Jier
Frysk en Frij / Elikser 2006