Untdekking fan 'e wrâld

"In fyn beslipe juwieltsje"

Mogelijk op termijn beschikbaar

Gearfetting

2004 Untdekking fan 'e wrâld. Ferhaleroman. Utjouwery Frysk en Frij

De roman is foar in part autobiografysk. It boek bestiet út trije dielen: ferhalen út de bernetiid, ferhalen út de pubertiid en as tredde ferhalen nei oanlieding fan ûntjouwingen, aventoeren en ideeën.

"Bernejierren" en "Net langer bern" lêze as in trein. Tegearre foarmje se in masterwurk. Elk haadstik yn it lêste skift "De wrâld in boek mei slanters" is in fyn beslipe juwieltsje dat ik mei ferwûndering en bewûndering lêzen ha." Elske Schotanus/ De Moanne 

"Tsjin it sin, knerseltoskjend moat ik hjirfoar op 'e knibbels." Eric Hoekstra.

ISBN Sides
90-73554-98-5 144
Útjouwer Jier
Frysk en Frij 2004