De Susters

 

Mogelijk op termijn beschikbaar

Gearfetting

Toaniel

Tusken 2004 en 2010 haw ik foar Stichting De Blaue Toer seis toanielstikken skreaun.
Under rezjy fan Ger de Wal binne de easte fiif yn Boalsert spile:

  • Spul om de stêd,it bist, de ingel
  • Spegelbylden (yn opdracht fan de gemeente Boalsert yn ferbân mei betinking Jan Brugman)
  • Loftkastielen
  • De Susters
  • Brulloftsgasten 

In frije bewurking fan "Antigone" leit ûnder de namme "Freya" klear foar gebrûk

 By it opheffen fan Boalsert as selsstannige gemeente binne twa sketskes fan my opfierd.

ISBN Sides
0 0
Útjouwer Jier
Noch net útjûn 2008