Neiskrift

Marga Claus en Aggie van der Meer schrijven elkaar brieven na het overlijden van ieders partner.
Neiskrift

Marga Claus en Aggie van der Meer hawwe yn 2011 harren beide partners ferlern. Se makken doe de ôfspraak om elkoar in jier lang brieven te skriuwen. Oer it gemis en hoe't sy besochten de tried wer op te krijen.

Sa lizze hjir twaëntritisch brieven, oer rou en ferlies, freonskip en leafde, gemis en ferwûndering..

Oer moed k, dy't nedich is om fan in folslein feroare libben dochs wer wat goeds te meitsjen.

Aanschaffen

Bestelle by de AFUK (e-book)

ISBN9789492176257
Pagina's106
UitgeverTresoar
Jaar2016