It lêste nijs

Nij: De Tsjûgen fan de Macht

'Ik wit wol dat ik âld bin, mar dêr stean ik net by stil', sei Aggie van der Meer tsjin de lokale omrop neidat se de Gysbert Japickspriis 2019 wûn foar har hiele oeuvre. It skriuwen giet troch, nettsjinsteande in heal lamme skonk, of in each dat op swart sprongen is. De Tsjûgen fan de Macht is in boek dat sy perfoarst noch skriuwe woe.

Útrikking Gysbert Japicspriis 2019

GysbertVideo

Aggie wint Gysbert Japicxpriis 2019

De Gysbert Japicxpriis giet dit jier nei Aggie foar har hiele oeuvre. De Gysbert Japicxpriis is de wichtichste literêre priis fan Fryslân, ornearre foar oarspronklik Frysk wurk. Hy is neamd nei de 17e-iuwske Fryske dichter Gysbert Japicx. De winner kriget 10.000 euro en in oarkonde. Aggie is de earste Boalserter die de priis kriget en de earste frou sûnt 1986.

Uit it jury ferslach:

'Aggie van der Meer is gjin auteur fan tsjokke boeken. It wûnderbaarlike sit 'm yn wat sy yn al har romans en ferhalen, mar ek yn har gedichten, oan rykdom sjen lit. Wy sjogge der allinne mar echte minsken yn. Fan Friezen, Tsjechen oant Sjinezen. Van der Meer krûpt yn de holle fan Roomsken, Kalvinisten, Joaden, en wy fiele mei harren allegearre mei. Hoe't dat kin? It is troch Aggie's sosjale, algemien minsklike pinne. Har wurk is kaleidoskopysk, alle kleuren komme foarby, en trochj har linich, natuerlik-psychologysk skriuwerskip begripe wy folle mear fan ússels, en alle oare minsken om ús hinne'.

Priisútrikking

De priisútrikking is op sneon 16 novimber om 15:00 oere yn de Martinitsjerke yn Boalsert. Elkenien kin sich oanmelde by de provinsje Fryslân om dêrmei oanwêzich te wêzen. Lêze hjir de uitnoeging!

Presintaasje "Sykje" - july 2019

Hommage oan Aggie

Op 6 en 7 july 2019 wie de foarstelling "Sykje, Hommage oan Aggie" te sjen yn 'e Broeretsjerke yn Boalsert. Inisjatyfnimmer Hoite Pruiksma presintearret syn komposysjes ynspirearre troch teksten fan Aggie. Sykje is in optreden mei teater, lieten, gedichten en monologen.

Download Flyer

Hoite Pruiksma oer de teksten fan Aggie van der Meer:

Sykje"It is it lûd, it is it ritme, de melody en de skientme fan' e Fryske taal. It is it kulturele, religieuze en sosjale bewustwêzen dy't achter de wurden skûlet. It is it twingende sykjen fan de skriuwster nei de wierheid dy't in protte kanten en gesichten hat, wat my as in komponist oansprekt. Fierder is Aggies her fisuele taal ryk yn assosjaasjes en faak fol humor."

Kadoboek Fryske Boekewike

Neiskrift_kleinOp 9 septimber 2016 is ferskynd Neiskrift, it kadoboek fan de Fryske Boekewike. Briefwikseling tusken Aggie van der Meer en Marga Claus. Beide hawwe yn 2011 harren beide partners ferlern. Se makken doe de ôfspraak om elkoar in jier lang brieven te skriuwen. Oer it gemis en hoe't sy besochten de tried wer op te krijen.

Sa hâlt Neiskrift 32 brieven in, oer rou en ferlies, freonskip en leafde, gemis en ferwûndering... Oer moed ek, dy't nedisch is om fan in folslein feroare libben dochs wer wat goeds te meitsjen.

Lês mar op de webside van Swalk

Roman "De achttsjin"

April 2016

'De Achttjin'is troch it Nederlands Letterenfond útkeazen om op 'e Frankfurter Buchmesse (oktober 2016) promoten te wurden. 

 DeAchttjin_klein

Praag 1969. Jan Palach hat himsels yn brân stutsen as protest tsjin de Russyske besetting fan Tsjecho-Slowakije. It Politburo yn Praach moat soargje dat de skea dy't sa tabrocht wurdt oan it stalinisme, beheind bliuwt. Mar hoe bliuwt it Politburo in ienheid? In roman oer krityk, keuzes meitsje en de gefolgen dy't dat hawwe kin. Net allinnich foar jo sels.

De Leeuwarder Courant (3-6-2016) oer "De Achttsjin":

De opset fan de roman, wêrby't it Joadske ferline fan Hacha grutte oandacht kriget, is út literêr eachpunt perfekt. De skriuwster hat in foarm fûn wêrby't skriuwer en haadpersoan op yngeande wize de uterst komplisearre situaasje besprekke en nuansearje kinne. Dy opset hie in handichheidsje wurde kinnen, mar soks is net it gefal.

It Frsyk Dagblad:
Van der Meer hat in bysûnder knap boek skreaun. Benammen de twastriid fan Ferenc Hacha makket yndruk.

Lês hjir de komplete resinsje fan Jelle van der Meulen: "De achttjin van Aggie van der Meer verdient het om vertaald te worden in het Nederlands, in het Duits, Tsjechisch, Spaans, Russisch, Engels, want het is een boek van wereldformaat."

lês mear

Fries-Nederlandse dichtbundel "Tei-iizje / Lok-azen"

september 2014

Koartlyn is utkommen de nije Frysk-Nederlânske dichtbundel "Tei-iizje/ Lok-azen" van Aggie van der Meer.

De bundel is te krijen in de boekhannel en Het Centraal Boekhuis. De utjower is De Contrabas.

Resinsje Eppie Dam, Leeuwarder Courant fan "Tei-iizje / Lok-azen

It lân achter it each fan de nulle

augustus 2013

Poëtysk muzykteatraal Oratoarium fan Hoite Pruiksma en Aggie van der Meer

De Fryske komponist Hoite Pruiksma en Aggie van der Meer, skriuwer, dichter, bin sûnt 2013 dwaande mei in teatraal oratoarium mei de bedoeling dit in 2015 út te fieren. Al levere de dichtbondel "De Sneinen" fan Aggie van der Meer it idee, de tekst foar it oratoarium is hielendal op 'e nij skreaun. De keunstners wurkje under de paraplu fan de stichting Fryske Harlekijn.

Webside Hoite Pruiksma / stichting Fryske Harlekijn

Oratorium It Lân

 

Nij Toanielstik: Wa rêdt Cesilia Tan

 jannewaris 2013

CesilliaStichting De Blaue Toer hat Aggie van der Meer opdracht jûn in toanielstik te skriuwen, útgeande fan de yn april 2012  útkommen novelle : Wa rêdt Cesilia Tan. Sjoch foar fierdere  ynformaasje op de side fan De Blaue Toer.

  

 

 

Nije dichtbondel "De Sneinen" utkommen.

2 desimer 2012

De Sneinen klein

In Boalsert is de bondel "De Sneinen/ It lân achter it each fan de nulle" presinteard.
Twaënfyftich gedichten oer de sneinen fan it jier. De kuiertocht ier en betiid op stille sneintemoarnen, ropt op ta meditaasje en set de fantasy op skerp. In iensume fisker, in frou mei in hûn en in bern dat de toerka's beswart, jouwe der kleur oan. Lykas ek de ferrassende berjochten út it âlde boek dêr't se yn tsjerke mei op ferhaal besykje te kommen.

Oerfeart = Overvaart

Augustus 2012

De Nederlânske oersetting fan 'Oerfeart' mei as titel "Overvaart' is útkommen.

Twa foar de priis fan ien

April 2012

As ien boek bin de novellen 'In moaie dei yn 'e hjerst' en 'Wa rêdt Cesilia Tan'  útkommen.

Aggie wint Piter Jellespriis

7 juni 2011

Skriuwster Aggie van der Meer út Boalsert hat yn 2011 de Piter Jellespriis fan de gemeente Ljouwert krigen foar har histoariese roman 'De Oerfeart'.

Yn de roman sketst Aggie van der Meer oan de hân fan har eigen famyljeskiednis de rol dy't emigranten troch de jierren hinne yn Fryslân spile ha. De Piter Jellespriis bestimd foar literêr wurk dêr't in relaasje mei Fryslân yn ta útdrukking komt, wurdt ien kear yn 'e fjouwer jier útrikke.