Romans

Romans fan Aggie

Anna

2017

"Sawol spannend as oangripend"

De achttjin

2016

It yndividu in it kollektyf: Praagse Lente oarsom.

Neiskrift

2016

Marga Claus en Aggie van der Meer schrijven elkaar brieven na het overlijden van hun partner.

Winter oan see

2010

"Ek as it boek út is, hâldt it ferhaal jin noch dwaande."