Lytse roman van Jon Fels

"Mar mirakels it is in masterwurkje"
Lytse roman van Jon Fels

In boek dêr't yn de omjouwing fan in lytse mienskip trije minsken in haadrol yn spylje: in mem, har 'njoggenjierrige soan Jon en in pedofile man.

"In boek mei as ien fan de tema's pedofily. Ik tocht,dat kin allinnich mar in draak fan in boek wurde. Mar mirakels it is in konsintrearre masterwurkje. It is skreaun yn in mearke-achtige styl." Eric Hoekstra/ Farsk.

Oankeap

Sunder foarried / Uitverkocht

ISBN9073554802
Siden128
ÚtjouwerFrysk en Frij
Jier2002