Untdekking fan 'e wrâld

"In fyn beslipe juwieltsje"
Untdekking fan 'e wrâld

De roman is foar in part autobiografysk. It boek bestiet út trije dielen: ferhalen út de bernetiid, ferhalen út de pubertiid en as tredde ferhalen nei oanlieding fan ûntjouwingen, aventoeren en ideeën.

"Bernejierren" en "Net langer bern" lêze as in trein. Tegearre foarmje se in masterwurk. Elk haadstik yn it lêste skift "De wrâld in boek mei slanters" is in fyn beslipe juwieltsje dat ik mei ferwûndering en bewûndering lêzen ha." Elske Schotanus/ De Moanne

"Tsjin it sin, knerseltoskjend moat ik hjirfoar op 'e knibbels." Eric Hoekstra.

Oankeap

Sunder foarried / Uitverkocht

ISBN9073554985
Siden144
ÚtjouwerFrysk en Frij
Jier2004