Poëtysk muzykteatraal Oratoarium fan Hoite Pruiksma en Aggie van der Meer

It lân achter it each fan de nulle

De Fryske komponist Hoite Pruiksma en Aggie van der Meer, skriuwer, dichter, bin sûnt 2013 dwaande mei in teatraal oratoarium mei de bedoeling dit in 2015 út te fieren.

It lân achter it each fan de nulle

Al levere de dichtbondel "De Sneinen" fan Aggie van der Meer it idee, de tekst foar it oratoarium is hielendal op 'e nij skreaun. De keunstners wurkje under de paraplu fan de stichting Fryske Harlekijn.

Webside Hoite Pruiksma / stichting Fryske Harlekijn

Útrikking Gysbert Japicspriis 2019

16 novimber 2019

Op sneon 16 novimber 2019 hat Aggie van der Meer de Gysbert Japicspriis 2019 útrikke krigen yn de Martinitsjerke yn Boalsert. Sjoch de fideo.