Nij Toanielstik: Wa rêdt Cesilia Tan?

De stichting De Blaue Toer hat Aggie van der Meer opdracht jûn in toanielstik te skriuwen, útgeande fan de yn april 2012 útkommen novelle Wa rêdt Cesilia Tan. Sjoch foar fierdere ynformaasje op de side fan De Blaue Toer.

Nij Toanielstik:  Wa rêdt Cesilia Tan?

Útrikking Gysbert Japicspriis 2019

16 novimber 2019

Op sneon 16 novimber 2019 hat Aggie van der Meer de Gysbert Japicspriis 2019 útrikke krigen yn de Martinitsjerke yn Boalsert. Sjoch de fideo.