Hommage oan Aggie

Presintaasje "Sykje"

Op 6 en 7 july 2019 wie de foarstelling "Sykje, Hommage oan Aggie" te sjen yn 'e Broeretsjerke yn Boalsert. Inisjatyfnimmer Hoite Pruiksma presintearret syn komposysjes ynspirearre troch teksten fan Aggie. Sykje is in optreden mei teater, lieten, gedichten en monologen.

Presintaasje "Sykje"

Hoite Pruiksma oer de teksten fan Aggie van der Meer:

"It is it lûd, it is it ritme, de melody en de skientme fan' e Fryske taal. It is it kulturele, religieuze en sosjale bewustwêzen dy't efter de wurden skûlet. It is it twingende sykjen fan de skriuwster nei de wierheid dy't in protte kanten en gesichten hat, wat my as in komponist oansprekt. Fierder is Aggies her fisuele taal ryk yn assosjaasjes en faak fol humor."

Download de flyer

Útrikking Gysbert Japicspriis 2019

16 novimber 2019

Op sneon 16 novimber 2019 hat Aggie van der Meer de Gysbert Japicspriis 2019 útrikke krigen yn de Martinitsjerke yn Boalsert. Sjoch de fideo.